Общи условия за резервации

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ И ПОЧИВКИ И ТЯХНАТА ПРОДАЖБА НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ – ТУРИСТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ 

 

I. РЕЗЕРВАЦИИ, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

 

1.            Завки за групови или индивидуални пътувания по програмите на ТРАВЪЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД се извършват по телефон,факс или интернет,чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора.

 

2.            За резервация се приема избора на програма, град, курорт, хотел, период, вид стаи и брой туристи.  ТРАВЪЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД потвърждава резервацията на клиента в срок от 48 (четиридесет и осем) часа, като за потвърждение от страна на клиента се смята подписването на Договор за туристическа услуга и заплащането на депозит.

 

3.            Резервации за групови пътувания: Резервации по програмите на ТРАВЪЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД  се правят минимум 40 (четиридесет) днипреди датата на пътуването. За резервация се приема подписването на договор за пътуване и внасянето на депозит.

 

4.            За пътуването е необходим валиден документ за самоличност, а именно валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването или лична карта.

 

5.            При условие, че непълнолетни туристи ще пътуват само с единия или без родител или настойник, или попечител, родителите,настойника илипопечителя, които не пътуват с него, задължително трябва да заверят нотариална декларация, с която да удостоверят, че дават съгласието си детето да пътува по определената програма /цитира се програмата/, за съответния период и кой ще отговаря за него/посочват се данните на лицето, което поема тази отговорност/.Тази декларация се явява като задължителен документ при записване на непълнолетни туристи. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията. Непълнолетното лице трябва да има съответния личен документ - паспорт или лична карта/валидни за страните през и за които пътува/, както и да представи акт за раждане и негово копие при преминаване на граничния контрол.

 

6.            Европейска здравна карта (за програмите в ЕС) 7. Виза - виж Раздел III.

 

8.            Записването става срещу внесен депозит в размер от 30% до 50% от стойността на автобусните екскурзии или 50% от стойността на самолетнитеекскурзии и сключен договор за организирано пътуване. Заплащането на 100% от стойността на пакета се извършва най-късно 20 дни преди началната дата на отпътуването, с изключение на оферти за ранни записвания, където срокът е упоменат изрично.

 

9.            Договорът за организирано пътуване се сключва в 2 екземпляра при записване за определена програма.

 

10.За самолетните програми се издава поименен самолетен билет.

 

11.Формуляр за лични данни с посочен телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.

 

12.ТРАВЪЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД  гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни.

 

13.ТРАВЪЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако: - има изрично писмено съгласие на клиента;

 

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Туроператорът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

14. При неизпълнение на условията по т. 1 - 10, Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

 

 II. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

 1.           Пътуване може да се заяви от 1 година до 1 седмица преди датата на заминаване (в зависимост от конкретната програма). За да е реален изборана полети, хотели, места и цени най – подходящия период за сключване на договор е от 6-тия до 2,5 месец преди датата на заминаване. За да се сключи договор е необходимо да се представят документи и заплатят според датата депозит или пълната стойност на пътуването. При наличие на свободни места записване се извършва и след посочените срокове.

 

2.            Договорът за ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператора или туристически агент, чрез поставяне на маркер в поле „Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване" и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите.

 

 III. ВИЗИ:

 

 1.           За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставянеобходимите документи (хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, автобусни или самолетни билети,застраховка). По искане на Потребителя Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискваните от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

 

2.            Издаването нa виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ отстрана на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация по чл. 80 от ЗТ.

 

 IV. ЦЕНИ

 

 1.           Пакетните цени на обявените пътувания са изчислени в ЛЕВА на човек при съответните условия, посочени в програмите.

 

2.            Цените, обявени във валута се заплащат в ЛЕВА по курса на БНБ в деня на плащането. Плащането се извършва в ЛЕВА банков път, по сметка на

„Травъл груп България“ Еоод

Райфайзен банк

 IBAN:BG30RZBB91551010157241

BIC: RZBBBGSF

валута:BG

 

    3.        Цените на екскурзиите/почивките със самолет са калкулирани при цени на самолетни билети в икономична класа и при определен обмененвалутен курс, посочен за всяка програма. Те представляват базовите цени за един турист. Не съществуват никакви други устни или писмени договорки, предварителни договори, описания на услуги или условия, различни от описаните в договора.

 

4.            При промяна в цената на самолетния билет преди сключване на договора, агенцията си запазва правото за промяна цената на туристическияпакет в съответната посока.

 

5.            Промяна на цената е възможна в срок до 20 дни преди датата на пътуването при: покачване на стойността на транспортните разходи, в товачисло на горивото, изменение на размера на таксите, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси; промяна на обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването, но не повече от 5% от оферираната цена. Увеличението на цената съответства на изменените разходи и начинът на изчисляване е пропорционално на увеличената стойност на посочените разходи

 

6.            Депозит. Размерът на депозита е от 30% до 50% от общата пакетна цена, за резервации за празнични оферти и ранни записвания е в размер на50% от общата пакетна цена, освен ако не е упоменатo друго в Договора за организирано пътуване на Туроператора. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

 

7.            Окончателно плащане: 20 (двадесет) дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване на Туроператора, за Нова година – доплащане на 100% - 01.12, ако не е работен ден доплащането се извършва в последния работен ден преди 01.12, за Великден – 4 седмици преди датата на пътуването,освен ако не е упоменато друго в Договора за Организирано пътуване на Туроператора.

 

8.            Ранните записвания са валидни при резервация и плащания до 100%, направени в рамките на обявените промоционални дати описани в договора.

 

9.            За екскурзия с посочена преференциална цена, тази цена е валидна само за конкретната дата или период на пътуване, и при посочените впрограмата условия.

 

10.          Цените на музеите, фериботи, корабчета и др. атракции, които Травъл груп България Еоод  е афиширал, са информативни и фирмата несе обвързва с тяхната абсолютна точност.

 

 V. ЗАСТРАХОВКИ

 

 1.1. Туроператорът задължително предлага на туриста сключването на застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста", валидна за чужбина от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната.

 

1.2. Застраховката по т.1.1. не се сключва, когато туристът представи пред туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.

 

1.3. Медицинската застраховка е за събития и заболявания, упоменати в Общите условия на застрахователната полица и е с общо покритие 2000/ 4000/ 5000 / 10000 EUR с включен асистанс.

 

1.4.При автобусните екскурзии, медицинската застраховка е групова и полицата се съхранява във водача на групата. При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият е длъжен да изиска полицата от водача, в случай че последната не е у него, и да уведоми по телефона в необходимия срок асистанс компанията и/или застрахователя за настъпилото събитие. Телефонните номера на асистанс компанията и застрахователя са изписани в полицата.

 

2.Туроператора предлага на клиента Застраховка “Отмяна на пътуване”, покриваща следните рискове: разходи за отмяна на пътуването; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;разходи за закъснение на самолетен полет и др.според условията на съответния застраховател.

 

2.2. Застрахователната премия/вноска се определя от стойността на туристическия пакет и периода от датата на направената резервация и извършване на плащане от датата на сключване на застраховката до датата на приключване на пътуването.

 

2.3. Застраховката се сключва с начало датата на направената резервация и извършване на пълно плащане на туристическия пакет, и е с край датата на приключване на пътуването, при условие че е платена застрахователната премия.

 

2.4. Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни граждани на възраст до 80 години, за платени резервации или предплатени пътувания на територията на Република България или чужбина.

 

3. Задължителната застраховка "Отговорност на туроператора" по чл.97 от Закона за туризма на „""ТРАВЕЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД е сключил застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ с полица № 03700100002467/ СКЛЮЧЕНА НА 16.12.2019 Г. валидна до 23.59ч. на 04.01.2021г. на Застрахователна компания ЗАД „ЕВРОИНС“, адрес за контакти със застрахователя: гр. София 1592 бул:“ Христофор Колумб“ N:43 тел :070017241 и е изложен на видно място в офиса на Туроператора. Потребителят се запознава с условията на сключената застраховка преди началото на пътуването.

 

 VI. ХОТЕЛИ

 

 1.           Потребителите се настаняват в хотели категория от 2 ** или 3 ***(освен ако в програмата не е упоменато друго).

 

Настаняването е в двойни стаи със самостоятелен санитарен възел. Категорията на хотелите се определя съгласно местен стандарт, който се различава в отделните страни. Разположението им се описва във програмата за всеки град поотделно.

 

2.            Настаняването в хотелите е на база закуска и нощувка (освен ако в програмата не е упоменато друго) в стаи с 2 и 3 легла в зависимост отпрограмата. При хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. В противен случай се налагат глоби на место. Туроператотът не носи отговорност за това.

 

3.            Потребителите следва да имат предвид, че обикновено хотелските стаи в деня на пристигане са на разположение най-рано от 14 часа, а в деняна отпътуване най-късно до 12 часа(освен ако в програмата не е упоменато друго). Ако пристигнат в хотела по-рано, е възможно стаята им все още да не е подготвена за настаняване. При възможност настаняването може да стане и по-рано.

 

4.            Ако Потребителят пътува самостоятелно по автобусна програма или самолетна програма доплащането за единична стая е задължително, акоизрично желае да бъде настанен самостоятелно.

 

Туроператорът не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на потребителя.

 

5.ДЪРЖАВНИ И СИТИ ТАКСИ

 

В някои от държавите, включени в този каталог се заплащат държавни такси при пристигане / заминаване. Тези такси се заплащат на място от туристите. В нашите предложения са посочени ориентировъчните стойности на таксите. Агенцията не носи отговорност при въвеждане на нови или повишаване на вече съществуващи държавни такси.

 

Туристическа такса престой, в случай че е въведена такава, е посочена във всяка конкретна програма. Тази такса се заплаща задължително на място от туристите на рецепцията на хотела.

 

Агенцията не носи отговорност при въвеждане на туристическа такса престой за град, включен в програма, избрана от туристите, за който предварително не е обявена такава. Въвеждането на такава такса след сключване на договора за туристически пакет не е основание за отказ от пътуване и туристите следва да я заплатят на място на рецепцията на хотела.